Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Ажиллах журам

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн орон тооны бус Салбар зөвлөл (цаашид “Салбар зөвлөл” гэх) нь Монгол хэлний тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэмд заасан Зөвлөлийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий яам, агентлаг, нийслэл, аймаг, сум, салбарын хэмжээнд ажиллах Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөл (цаашид “Зөвлөл” гэх)-ийн зохион байгуулалтын бүтцийн салбар нэгж мөн.

Top