Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Сурах бичгийн хэл, найруулга

           Боловсролын хүрээлэнгээс 2012-2013 оны хичээлийн жилээс сургалтад ашиглаж буй 5, 10 дугаар ангийн зарим сурах бичгийн агуулга, арга зүй, хэл найруулга, хэвлэлийн дизайнд зарим шинжилгээ хийсэн юм.

Top